The Kraken Wakes
Photo of Matthew Jackson

Matthew Jackson &
The Kraken Wakes by John Wyndham

3 stars
Aug 24, 2022
Edition
ISBN 9780140010756

Reviews

Photo of Sarah Sammis
Sarah Sammis@pussreboots
3 stars
Apr 4, 2024
Photo of Matthew Jackson
Matthew Jackson@matthewbeta
3 stars
Aug 24, 2022
Photo of Phil James
Phil James@philjames
4 stars
Aug 17, 2022